Polityka prywatności i cookies

1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:

ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część

przedsiębiorstwa Kreatywnie Zielińscy dane kontaktowe: numer telefonu +48 502 210 460, adres email:

ZIELINSKA.BIZUTERIA@GMAIL.COM realizowanych przez ADAMA ZIELIŃSKIEGO.

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Kreatywnie Zielińscy

polegającymi na produkcji i sprzedaży biżuterii autorskiej Tj. w celu zawarcia lub

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą

przechowywane do czasu wykonania umowy

B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju

Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie

uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą

przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.

C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą

współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami

prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach

prawa, np.:

• Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

• Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz.

926);

• Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. - o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu

wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane

do czasu wycofania zgody

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo

nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane

opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli,

np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.

Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których

Pan/Pani korzysta.

4. Komu zostaną udostępnione dane?

A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach

konkretnego postępowania na podstawie prawa np. w związku z przeciwdziałaniem

praniu pieniędzy;

B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie

zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw.

podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy

archiwizujące, firmy hostingowe;

C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są

udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską

lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa

naszych faktur w terminie),

D. Podmioty znajdujące się poza EOG, lecz tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z

zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a. Współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu, do których została

wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b. Zastosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję

Europejską.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG

na etapie ich zbierania.

5. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej

analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych

zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego

określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o

wcześniejsze Pana/Pani wybory).

6. Jakie przysługują Państwu prawa?

A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16

Rozporządzenia),

C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo

do bycia zapomnianym” - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali

Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo zażądać, abyśmy

ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub

wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na

Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli,

bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas

wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”)

dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub

wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w

formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie

będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam

przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo

prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie

zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie

zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:

ZIELINSKA.BIZUTERIA@GMAIL.COM

G. Prawo do sprzeciwu - może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych,

jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 21

Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli

przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy,

istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych

7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub

chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail:

rodo@twojstartup.pl

 

POLITYKA COOKIES ZIELIŃSKA MATYLDA JEWELRY

 

Polityka Cookies

Cookies stanowią pliki tekstowe i powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek

internetowych w momencie odwiedzania lub korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez

stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Za ich pomocą administrator otrzymuje

informacje pozwalające między innymi na umożliwienie prawidłowego działania strony, zapewnienie

bezpieczeństwa a także usprawnienie jej działania.

 

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TW.J STARTUP” z

siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane

kontaktowe: numer telefonu +48 502 210 460, adres e-mail: zielinska.bizuteria@gmail.com w związku z

realizowaną przez Adama Zielińskiego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Kreatywnie Zielińscy –

Matylda Zielińska Jewelry.

 

Rodzaje plików Cookies

W ramach naszych stron internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plik.w cookies:

Niezbędne/Techniczne: Niniejsze pliki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania

formularzy, a także w celu zapamiętania czy zostałeś poinformowany o wykorzystywaniu plik.w cookies.

Funkcjonalne: Zapamiętują i dostosowują platformę do Twoich wyborów, np. pozwalają na automatyczne

uzupełnienie adresu e-mail, z którego ostatnio logowano się w ramach platformy.

Analityczne: Pozwalają na sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu. Za ich pomocą jesteśmy w stanie ustalić

które strony cieszą się popularnością a które nie. Za ich pomocą badamy statystyki i poprawiamy wydajność

naszych stron. W ramach naszych stron korzystamy między innymi z rozwiązań firmy Google, Mailerchimp oraz

Hotjar.

Marketingowych - Pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań

użytkownika, nie tylko w ramach naszego portalu, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partner.w

reklamowych. Na podstawie informacji z tych plik.w cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany

profil zainteresowań użytkownika.

Pliki cookies portali społecznościowych: Są to pliki cookie instalowane przez naszych partner.w, żeby

dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych. Na ich podstawie budowany jest

profil zainteresowań użytkownika. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb

użytkownika.

 

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie

przeglądarki internetowej.

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

 

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

● adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik

● typ urządzenia

● czas przebywania na stronie

● podjęte czynności na stronie

● lokalizację, z której dokonywane jest połączenie

 

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W

celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej

przeglądarki internetowej:

Firefox

Chrome

Microsoft Edge

Safari

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plik.w cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym

działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących

praw, można skontaktować się z nami pod adresami wskazanymi w punkcie “Administrator danych”

Ponadto informacje o nas i przysługujących Tobie prawach, można znaleźć pod wskazanym adresem:

https://zielinskamatylda.com/webpage/polityka-prywatnosci.html

W przypadku naruszenia przepis.w o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/